Research Topic 101 – Adsorption

Ang mga adsorption studies ay madalas makita sa high school level. Ang adsorption ay ginagamit para mahiwalay ang mga pollutants mula sa solution. Madalas, ang mga research na ito ay nag-fofocus sa pag tanggal ng mga heavy metals mula sa wastewater.

Kung nais mong mag research ng adsorption, subukan mong magkaroon ng mga novel o bagong mga elements sa iyong study.

Para magkaroon ng mabuting simula sa iyong adsorption research, tandaan ang mga ito:

  • Tukuyin ang uri ng adsorption. Ito ba ay physical adsorption? O ito ba ay chemical adsorption?
    • Ang physical adsorption (physisorption) ay nangyayari dahil gustong dumikit ng mga pollutant sa adsorbent material mo. Kung may chemical reaction na nangyayari, ang tawag nito ay chemical adsorption (chemisorption).
  • Tukuyin ang dosage. Ang dosage ay ang grams ng adsorbent per milliliter ng solution (g/mL). Baka mas marami o mas kaunti ang natatanggal na pollutant depende sa dosage mo.
  • Tukuyin ang mga adsorption conditions. Ang temperature, time ng adsorption, particle size ng adsorbent, pH ng solution, at agitation speed ay nakakaapekto sa adsorption. Pwede mong i-measure ang particle size sa gamit ang mga calibrated “sieves”, at ma-measure mo naman ang pH sa gamit ang calibrated pH electrodes. Ang temperature, time at speed at naseset sa mga machine.

Kung gusto mo i-level-up ang iyong research, tandaan ang mga ito:

  • Wag i-report ang percent removal ng pollutant lamang. I-present din ang qe value, o ang equilibrium adsorption capacity, at ang qt, o ang adsorption capacity sa isang time t. Itong mga value ay ginagamit para makagawa ng mga graph tungkol sa level of adsorption vs. time.
  • Alamin ang adsorption isotherms. May mga theories na nag-dedescribe sa types of adsorption. Alamin ang Languir model, ang Freundlich model, at ang BET (Brunauer, Emmett, and Teller) model.
  • Alamin ang pseudo-order kinetics of adsorption. Matutukoy nila ang bilis ng adsorption mo.

Dahil kailangan gumawa ng “mathematical modelling” o “calibration curves” sa adsorption studies, ayusin mo ang pagkolekta at pagproseso ng data, o dagdagan mo ang bilang ng mga replicate o trial.

Ang modelling ng isotherms at kinetics ay pwede gawin sa mga spreadsheet programs gaya ng Excel, pero tandaan na lalaki ang mga errors sa Excel dahil sa linearization. Kapag kaya, subukan mong gumamit ng statistical software gaya ng RStudio.

TANDAAN:

Tukuyin ang type of adsorption.

Tukuyin ang dosage at ang adsorption conditions.

I-present ang adsorption capacity (qe) at graphs sa iyong study.

Alamin ang mga adsorption isotherms at ang pseudo-order kinetics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: